Szukamy asystenta/ki ds. Kultury! 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej szuka asystenta/ki ds. Kultury w ramach programu Animatorów Kultury 2022 finansowanego przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

DWPN realizuje projekty edukacyjno-informacyjne w formie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, publikacji, konkursów itp. w następujących obszarach: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, decentralizacja i rozwój samorządów, upowszechnianie międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych, dialog międzykulturowy na temat roli i znaczenia mniejszości niemieckiej w obszarze kultury na Górnym Śląsku, rozwój lokalny i regionalny integracji Polski z Unią Europejską. 

Zamierzenia projektu: realizacja Seminarium Śląskiego na temat pracy z młodzieżą mniejszości niemieckiej, prezentacja pracy z młodzieżą na Ukrainie. Dalszy rozwój klubów młodzieżowych oraz miejsc spotkań młodzieży z ofertami warsztatowymi. Spotkania punktów młodzieżowych otwarte również dla młodych uchodźców. Spotkania slamowania poezji dla młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy. 

Opis zadań: 

Do najważniejszych zadań asystenta ds. kultury należałoby nawiązywanie kontaktów z młodymi członkami mniejszości niemieckiej i  grupą ukraińską mieszkającą obecnie w Polsce, a także reklama, pozyskiwanie uczestników, nadzór nad uczestnikami i koordynacja projektów na miejscu, tłumaczenie informacji dla mediów społecznościowych, broszury na temat projektów organizowanych przez DWPN na język ukraiński. 

Wymagania: 

1. Znajomość języków obcych – niemiecki biegle, ukraiński biegle 

2. Prawo jazdy (pożądane) 

3. Umiejętności informatyczne – Word, Excel, Internet 

4. Umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy zespołowej 

Czego może oczekiwać asystent ds. kultury? 

Świadczenia stypendialne, 

udział w warsztatach  Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą, 

opiekę osoby kontaktowej na miejscu, 

własne miejsce pracy, 

praca w młodym i dynamicznym zespole, 

wgląd w promocję i działalność DWPN. 

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV pocztą elektroniczną na adres praca@haus.pl do 20 lipca 2022 r. 

Numer kontaktowy: 77 407 9515. 

Okres trwania programu:

6 miesięcy od 01.08.2022 

Stanowisko może być finansowane pod warunkiem przyznania środków przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. 

IfA-Kulturasisstent/in gesucht!
Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit sucht für das Büro in Gleiwitz eine Person, die im Rahmen des Kulturassistentenprogramms 2022 durch das Institut für Auslandsbeziehungen (IfA) und Auswärtiges Amt gefördert wird.

Das HDPZ realisiert Bildungs-und Informationsprojekte in Form von Konferenzen, Seminaren, Schulungen, Workshops, Studienreisen, Publikationen, Wettbewerben etc. in folgenden Bereichen: Aufbau der Bürgergesellschaft, Dezentralisierung und Entwicklung der Selbstverwaltung, Verbreitung von internationalen Standards zum Schutz der Rechte von nationalen Minderheiten, interkultureller Dialog bezüglich der Rolle und Bedeutung der deutschen Minderheit im kulturellen Gebiet in Oberschlesien, lokale und regionale Entwicklung die Integration Polens in der Europäischen Union.

Projektvorhaben: Das Durchführen des Schlesienseminars zum Thema der Jugendarbeit der deutschen Minderheit, Vorstellung der Jugendarbeit in der Ukraine. Weiterentwicklung der Jugendclubs, Begegnungsorte für Jugendliche mit Workshop Angeboten. Treffen der Jugendpunkte ebenfalls offen für jugendliche Flüchtlinge. Poetry Slam Begegnungen für Jugendliche aus Polen, Deutschland und der Ukraine..

Aufgabenbeschreibung:
Zu den wichtigsten Aufgaben des/der Kulturassistenten/in würden der Aufbau von Kontakten zu den jungen Mitgliedern der DMi und der ukrainischen Gruppe, die zur Zeit in Polen wohnt, sowie Werbung, Teilnehmeraquise, Aufsicht über die Teilnehmer und Koordination der Projekte vor Ort, Übersetzung von Informationen für Social Media, Broschüren über die vom HDPZ veranstalteten Projekte ins Ukrainische sein.

Bewerbungsvoraussetzungen:

1. Sprachkenntnisse – Deutsch fließend, Ukrainisch fließend
2. Führerschein (gewünscht)
3. IT Kompetenzen – Word, Excel, Internet
4. Kommunikationsfähigkeiten, Teamworkfähigkeiten

Was kann die Kulturassistenz erwarten

Stipendienleistung

Teilnahme am Weiterbildungsworkshop des IfA,

Personalführung durch Zielvereinbarung und Abschlussgespräch,

Betreuung durch Ansprechpartner/in vor Ort,

einen eigenen Arbeitsplatz,

Arbeit in einem jungen und dynamischen Team,

Einblick in die Öffentlichkeitsarbeit und die Tätigkeit des HDPZ.

Bei Interesse schicken Sie bitte Motivationsschreiben mit Lebenslauf bis zum 20. Juli 2022 per E-Mail an praca@haus.pl.

Kontakt 77 407 9515.

Zeitraum: 6 Monate ab 01.08.2022

Die Stelle kann vorbehaltlich der Mittelbewilligung durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik gefördert werden.