Rzeczy mówią wieloma językami – o dwujęzyczności

Czy zastanawialiście się czym różni się umysł dwujęzyczny od jednojęzycznego? Jak przebiega proces uczenia się języka? Jakie są rodzaje dwujęzyczności i jakie są dobre praktyki przyswajania języków? Jakie problemy społeczne, psychologiczne może rodzić dwujęzyczność?

Wiele regionów Polski – w tym Górny i Dolny Śląsk – charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym i wpływem różnych tradycji językowych, kulturowych i społecznych. Dwujęzyczność jest zjawiskiem powszechnym na świecie. Wiele rodzin w Polsce od wielu lat wychowuje dzieci dwu- lub wielojęzycznie, niemniej jednak można zauważyć, że wciąż są obecne uprzedzenia wobec tej postawy wychowawczej i dominuje sceptycyzm w odniesieniu do edukacji dwujęzycznej. Również aktualna sytuacja migracyjna w Polsce pokazuje, że różnorodność językowa w naszym społeczeństwie nie może być ignorowana.

W tym roku i nadchodzącym chcemy przygotować wystawę pt. „Rzeczy mówią wieloma językami – o dwujęzyczności”. Naszym celem jest przede wszystkim wzmocnienie i zainspirowanie rodzin wychowujących dwu- i wielojęzycznie oraz instytucji promujących wielokulturowość. Wystawa będzie jednym z działań skierowanych do tej społeczności. Pokażemy m.in. wpływ bilingualizmu na rozwój poznawczy oraz związek z innymi kompetencjami człowieka. Opiszemy procesy jakie zachodzą w umyśle dwujęzycznych osób, jak przetwarzane są informacje i na czym konkretnie polega przekaz międzyjęzykowy. Co więcej, przybliżymy sylwetki badaczy i badaczek dwujęzyczność tj. Uriel Weinreich, Ellen Bialystok czy Wolfgang Klein. Efekty naszych prac zaprezentujemy na dwujęzycznej stronie „Muzeum online” www.muzeum.haus.pl.

Celem wystawy jest przede wszystkim lepsze zrozumienie dwu- i wielojęzyczności oraz wielokulturowości zarówno u dzieci jak i dorosłych oraz obalenie mitów związanych z bilingualizmem.

Pierwszy etap projektu (kwerenda) jest finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa).