DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Niemieckie Kluby Malucha

Dla kogo i czego dotyczy projekt?

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Obejmuje 12 dwugodzinnych zajęć w języku niemieckim, przeprowadzanych raz w tygodniu w sobotę dla grupy liczącej 12 osób. Cykl zajęć trwa od wiosny do jesieni. Zajęcia mają charakter animacji językowych. Dzieci uczą się piosenek i wierszyków, biorą udział w zabawach i grach edukacyjnych, wykonują prace plastyczne. Zajęcia przeprowadzane są na podstawie specjalnie przygotowanych konspektów, które nawiązują m. in. do codzienności, otoczenia i kultury mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku.

Kto może założyć i prowadzić klub?

NKM może działać wyłącznie przy kole DFK, które zgłaszając chęć udziału w projekcie musi spełnić trzy założenia:

– zapewnić dostęp do pomieszczeń, w których mogą odbywać się spotkania,

– zapewnić osobę prowadzącą zajęcia,

– przeprowadzić rekrutację uczestników.

Obecnie w województwie śląskim i opolskim działają łącznie 23 kluby w 20 miejscowościach.

Co otrzymuje klub w ramach projektu?

Każdy klub otrzymuje pakiet startowy materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, plastycznych i biurowych oraz środków do dezynfekcji, a także wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia działalności. Honorarium osoby prowadzącej zajęcia finansowane jest ze środków projektu.

Dlaczego Niemieckie Kluby Malucha to wartościowy projekt?

To zadanie ma istotne znaczenie dla zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej. Stanowi ono wsparcie dla wszystkich rodziców pragnących wychowywać swoje dzieci dwujęzycznie. W spotkaniach biorą udział zarówno dzieci objęte systemem edukacyjnym w przedszkolach, jak i te pozostające poza systemem oświatowym.

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny RFN oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W ROKU 2022

Niemieckie Kluby Malucha

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 80 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  117 440 zł