Miasto przyjazne kobietom

Debata online z aktywnym udziałem społeczeństwa obywatelskiego

29 kwietnia 2021, godz. 18:00

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja im. F. Eberta zapraszają do udziału w debacie online, której tematem będzie „Miasto przyjazne kobietom” – a zatem miasto bardziej równościowe
i włączające. Pomysł debaty wynika z przekonania, że w planowaniu i projektowaniu przestrzeni przyjaznych różnym grupom społecznym muszą brać udział przedstawicielki i przedstawiciele tych grup. Wiele badań pokazuje, że doświadczenia kobiet i mężczyzn dotyczące przestrzeni publicznej czy szeroko rozumianej dostępności są różne – m.in. ze względu na opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi czy decyzje, kto porusza się jedynym samochodem w rodzinie. Ta różnorodność doświadczeń powinna być reprezentowana na szczeblu decyzyjnym – tam, gdzie rozdzielane są pieniądze pod inwestycje czy ustalane priorytety samorządów lokalnych i regionalnych czy rządu.

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęły:

 • Wanda Nowicka, posłanka Sejmu RP z ramienia Lewicy, współzałożycielka i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet; działaczka społeczna, obrończyni zdrowia i praw kobiet;
 • dr Gabriele Kämper, Szefowa Biura ds. Równouprawnienia w Urzędzie Senatu Berlina;
 • dr Małgorzata Tkacz-Janik, działaczka społeczna na rzecz praw kobiet, nauczycielka akademicka, polityczka, inicjatorka Śląskiej Manify (od 2006 roku) oraz I Gliwickiej Manify
  (w 2021 roku). Koordynatorka Apelu Gliwiczanek, skierowanego do władz miasta;
 • Magdalena Milert, architektka, blogerka pisząca o architekturze, gospodarce przestrzennej, urbanistyce oraz psychologii architektury i przestrzeni, mówi „Miasto ma być zrobione porządnie i dla wszystkich”. Adres bloga: https://pieing.cafe.

Moderatorką debaty będzie Agnieszka Lichnerowicz, dziennikarka radia Tok.fm.

Podczas debaty poruszymy następującą tematykę:

 • „miasto pieszo”, „miasto z wózkiem” – dostęp do transportu publicznego, instytucji publicznych czy instytucji kultury,
 • budżetowanie pod kątem płci (gender budgeting) oraz uwzględnianie perspektywy płci
  w administracji publicznej (gender mainstreaming),
 • kobiety w przestrzeni publicznej: nazwy ulic i pomniki,
 • Apel Gliwiczanek 2021 jako przykład postulatów na rzecz miasta przyjaznego kobietom.

Debata będzie prowadzona za pomocą platformy zoom oraz transmitowana na portalu Facebook. Jeżeli mają Państwo ochotę wziąć aktywny udział w dyskusji, zapraszamy do rejestracji na platformie zoom https://zoom.us/webinar/register/WN_1L6a9weURM-83VJNMtEW1w. W trakcie debaty zaprosimy Państwa także do zadawania pytań i dzielenia się pomysłami na miasto przyjazne kobietom.

Dzięki wsparciu tłumaczy symultanicznych można będzie obejrzeć debatę w języku polskim na FB Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej https://www.facebook.com/haus.gliwice oraz w języku niemieckim na FB Fundacji im. F. Eberta https://www.facebook.com/FESWarschau.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Małgorzata Jonczy-Adamska, menedżerka projektu, e-mail: malgorzata.jonczy@haus.pl, tel. 733 322 934.

DE

Frauenfreundliche Stadt

Online Debatte mit aktiver Bürger_innenbeteiligung

29 April 2021,18 Uhr

Das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit und die Friedrich-Ebert-Stiftung laden Sie ein, an einer Online-Debatte zum Thema „Frauenfreundliche Stadt” – eine Stadt der Gleichstellung und Inklusion – teilzunehmen. Die Idee der Debatte entspringt der Überzeugung, dass die Planung und Gestaltung von Räumen, die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen freundlich gesinnt sind, Vertreter_innen dieser Gruppen einbeziehen muss. Viele Studien zeigen, dass die Erfahrungen von Frauen und Männern mit dem öffentlichen Raum oder der Barrierefreiheit im Allgemeinen unterschiedlich sind – z. B. aufgrund von Kinderbetreuung und Angehörigen oder Entscheidungen darüber, wer das einzige Auto in der Familie fährt. Diese Vielfalt an Erfahrungen sollte auf der Entscheidungsebene vertreten sein – dort, wo Geld für Investitionen vergeben wird oder wo die Prioritäten der lokalen und regionalen Behörden oder der Regierung festgelegt werden.

Einladungen zur Teilnahme an der Debatte wurden angenommen:

– Wanda Nowicka, Abgeordnete der Linken im polnischen Parlament, Mitbegründerin und Vorsitzende der Parlamentarischen Gruppe für die Rechte der Frauen; Sozialaktivistin, Verteidigerin der Gesundheit und Rechte von Frauen;

– Dr. Gabriele Kämper, Leiterin des Gleichstellungsbüros in der Berliner Senatsverwaltung;

– Dr. Małgorzata Tkacz-Janik, soziale Aktivistin für Frauenrechte, akademische Lehrerin, Politikerin, Initiatorin des Schlesischen Manifas (seit 2006) und des 1. Gleiwitzer Manifas (in 2021). Koordinatorin des Appells der Frauen in Gliwice an die Stadtverwaltung;

– Magdalena Milert, eine Architektin und Bloggerin, die über Architektur, Raummanagement, Stadtplanung und die Psychologie von Architektur und Raum schreibt, sagt: „Die Stadt muss anständig und für alle gemacht werden. Blog-Adresse: https://pieing. cafe.

Die Moderatorin der Debatte wird Agnieszka Lichnerowicz sein, eine Journalistin Tok. fm.

Während der Debatte werden wir die folgenden Themen ansprechen:

 • „Stadt zu Fuß”, „Stadt mit Kinderwagen” – Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, öffentlichen Einrichtungen oder kulturellen Institutionen,
 • Gender Budgeting und Berücksichtigung der Geschlechterperspektive in der öffentlichen Verwaltung (Gender Mainstreaming),
 • Frauen im öffentlichen Raum: Straßennamen und Denkmäler,
 • Appell der Gleiwitzer Frauen 2021 als Beispiel für Forderungen nach einer frauenfreundlichen Stadt.

Die Debatte wird über die Zoom-Plattform geführt und auf Facebook übertragen. Wenn Sie alle Panelist_innen in Originalsprachen hören möchten, und sich auch aktiv an der Diskussion beteiligen möchten, laden wir Sie ein, sich auf der Zoom-Plattform zu registrieren https://zoom.us/webinar/register/WN_1L6a9weURM-83VJNMtEW1w.

Während der Aussprache laden wir Sie auch ein, Fragen zu stellen und Ideen für eine frauenfreundliche Stadt auszutauschen.

Dank der Unterstützung von Simultanübersetzern können Sie die Debatte auf Polnisch über die Facebook-Seite des Hauses der deutsch-polnischen Zusammenarbeit https://www.facebook.com/haus.gliwice und auf Deutsch auf der Facebooks Seite der Friedrich-Ebert Stiftung https://www.facebook.com/FESWarschau verfolgen.

Bei Fragen steht Ihnen weiterhin die Projektmanagerin, Malgorzata Jonczy-Adamska, E-Mail: malgorzata.jonczy@haus. pl, Tel. 733 322 934 zur Verfügung.