Konferencja naukowa z okazji 30-lecia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie

W dniach 11 i 12 października w Krzyżowej odbędzie się konferencja, w której udział wezmą naukowcy, praktycy oraz działacze mniejszości narodowych i etnicznych. Zapraszamy na transmisję online.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

11-12 października 2021

„Trzydziestolecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.

Problemy mniejszości narodowych i etnicznych w XX i XXI wieku”

Transmisja online

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne

Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej organizują konferencję, której celem jest rozpatrzenie sytuacji społeczno-politycznej mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup regionalnych w Polsce i wybranych krajach europejskich.

Punktem odniesienia będzie polsko-niemiecki traktat dobrosąsiedzki z 1991 roku oraz wynikające z jego zapisów warunki funkcjonowania mniejszości niemieckiej w Polsce. Z perspektywy 30 lat od ratyfikacji dokumentu uzasadnione wydają się pytania: czy przyjęte rozwiązania okazały się efektywne? Które postanowienia z sukcesem udało się wdrożyć, a które nie przetrwały próby czasu? Nie bez znaczenia pozostaje pytanie, na ile ówczesne regulacje stanowiły wzór dla innych ogólnoeuropejskich porozumień, a także czy odwoływano się do nich podczas kolejnych traktatów dobrosąsiedzkich.

Zakres tematyczny sesji będzie dotyczył trzech płaszczyzn porównawczych: mniejszości narodowe w Polsce, międzynarodowe regulacje ochrony praw mniejszości oraz mniejszości narodowe w Europie w XXI w.

Konferencja będzie transmitowana online na Facebooku. Zapraszamy do zapoznania się z programem. Tłumaczenie symultaniczne:

wersja polskojęzyczna

www.facebook.com/haus.gliwice

wersja niemieckojęzyczna

www.facebook.com/fzentrum

Program PL: https://www.haus.pl/wp-content/uploads/2021/10/Program-konferencji-wersja-polska-nowa.pdf

Kontakt: Klaudia Skapczyk, tel.: 77 407 95 15, e-mail: klaudia.skapczyk@haus.pl

 

Wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 30. Jubiläums des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags

Am 11.-12. Oktober findet in Kreisau eine Konferenz statt, an der Wissenschaftler, Praktiker und Aktivisten der nationalen und ethnischen Minderheiten teilnehmen werden. Wir laden zur Online-Übertragung ein.

Internationale wissenschaftliche Tagung 11.-12. Oktober 2021

„30 Jahre nach dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag.

Probleme der nationalen und ethnischen Minderheiten

im 20. und 21. Jahrhundert“

Online-Übertragung

Internationales Konferenzzentrum

Krzyżowa/Kreisau 7, 58-112 Grodziszcze

Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit und das Forschungszentrum der Deutschen Minderheit in Polen organisieren eine Konferenz über die Herausforderungen und Lösungsansätze in Bezug auf ethnische und nationale Minderheiten sowohl in historischer als auch aktueller rechtlich-politischer Perspektive.

Ausganspunkt der Überlegungen und Analysen ist der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertag aus dem Jahr 1991 und die aus ihm hervorgehenden Bestimmungen für die Tätigkeit der deutschen Minderheit in Polen.  Aus der Perspektive der vergangenen 30 Jahre wollen wir analysieren, ob die damals festgelegten Regelungen effektiv waren, welche Bestimmungen des Vertrages bis zum heutigen Tage erfolgreich eingeführt wurden, und welche die Zeitprobe nicht überstanden haben. Eine ebenfalls bedeutende Frage ist die, inwiefern die Regelungen aus dem Jahr 1991 ein Muster für weitere allgemeineuropäische Verträge waren, und ob sie ein Bezugsobjekt in Diskussionen über weitere Nachbarschaftsverträge darstellten.

Die Konferenz wird drei Ebenen betreffen: die nationalen Minderheiten in Polen, internationale Regulierungen zum Schutz der Minderheitenrechte, nationale Minderheiten in Europa im 21. Jh.

 

Die Konferenz wird auf Facebook live übertragen.
Deutsch-polnische Simultanübersetzung:
polnisch
www.facebook.com/haus.gliwice
deutsch
www.facebook.com/fzentrum

Programm DE: https://www.haus.pl/wp-content/uploads/2021/10/Programm-der-Konferenz-wersja-nowa-niemiecka.pdf

Kontakt: Klaudia Skapczyk, Tel.: 77 407 95 15, E-Mail: klaudia.skapczyk@haus.pl

Organizatorzy/Organisatoren:

 

Partner:

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec./Das Projekt wird mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat der Bundesrepublik Deutschland finanziert.