DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Gremia

Zarząd Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej:

 

 

Ryszard Galla – prezes zarządu
Wiktor Pawlik – z-ca prezesa
Henryk Siedlaczek

Barbara Sabarth

Rudolf Urban

Rada programowa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej:

Prof. zw. dr hab. Romuald Jończy – profesor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu ekonomii rozwoju, ekonomii międzynarodowej, rynku pracy, polityki ekonomicznej, marketingu i ekonomii środowiska. Znany w Polsce badacz problematyki migracji oraz zatrudnienia, wyludnienia oraz „drenażu mózgów”. Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kierując Katedrą Ekonomii i Badań nad Rozwojem. Jest również członkiem Prezydium Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertem m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Zarządu Województwa Opolskiego oraz Narodowego Centrum Nauki.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek – historyk, profesor w dziedzinie nauk humanistycznych, badacz dziejów Górnego Śląska w XIX wieku i XX wieku, a w szczególności ziemi pszczyńskiej. Zastępca Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych oraz Kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz – kierownik Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, specjalizuje się w prawach mniejszości narodowych w Europie. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu praw mniejszości narodowych oraz ponad 30 ekspertyz zleconych przez instytucje publiczne (m.in. Sejm, Senat, MSZ, MSWiA, MAiC, NIK, GUS). Współautor pierwotnego projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, ekspert Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Prof. dr Klaus Ziemer – niemiecki politolog, były Dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. Marian Noga – ekonomista, senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 roku członek Rady Polityki Pieniężnej. Autor ponad 120 publikacji naukowych z dziedziny ekonomii. W badaniach naukowych zajmuje się przede wszystkim teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną kraju w aspekcie koniunktury gospodarczej oraz ekonomicznym wymiarem ochrony środowiska. Pracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Dr hab. Daniel Pietrek – pracownik naukowy Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego, wielokrotny stypendysta polskich oraz zagranicznych fundacji i instytucji, w tym Fundacji Aleksandra von Humboldta (Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers).W latach 2002 – 2011 opracował spuściznę Horsta Bienka, czego efektem jest 562 stronicowa monografia:„Ich erschreibe mich selbst. (Autor)Biografisches Schreiben bei Horst Bienek“ (Drezno 2012), za którą w 2014 roku otrzymał Nagrodę Promocyjną im. Horsta Bienka Bawarskiej Akademii Sztuki w Monachium.

Bernard Józef Gaida – polski samorządowiec, przedsiębiorca i działacz mniejszości niemieckiej w RP, od 2009 przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

NEWSLETTER

  • Aktualności DWPN
  • Aktualności Hausbooks
  • Obie listy

HAUSBOOKS.PL

YOUTUBE:

FACEBOOK:

INSTAGRAM: