DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej haus.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 1999.02.22

 2. DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI: 2020-09-01.
 1. SPOSÓB DOKONANIA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
  Deklarację dostępności sporządzono 2020-09-01 na podstawie badań przeprowadzonych przez podmiot zewnętrzny: RAHU Consulting – Robert Raszczyk

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  z wyłączeniem materiałów:
– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– jedno przekierowanie kierujące na starą wersję strony http://alt.haus.pl/, utworzoną w 2001 roku, która sukcesywnie będzie wyłączana.

  1. DANE TELEADRESOWE PODMIOTU:
   DWPN GLIWICE, Górnych Wałów 7 (III piętro)
   44-100 Gliwice
   tel.: +48 32 230 60 18

Osoba kontaktowa w sprawach dostępności cyfrowej:
Lucjan Dzumla, lucjan.dzumla@haus.pl, Tel: 77 402 51 05

 1. ADRES DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI: https://www.haus.pl/deklaracja-dostepnosci/

 2. UŻYWANE SKRÓTY KLAWISZY:
  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 3. INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY PODMIOTU PUBLICZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  Wejście do budynku w Gliwicach, przy ulicy Górnych Wałów 7 jest możliwe dla osób poruszających się na wózku po wezwaniu ochrony i montażu szyn podjazdowych. Biura DWPN na 2. i 3. piętrze są niedostępne dla osób poruszających się na wózku.
  Wejście do budynku w Opolu zabezpieczone jest domofonem. Nie ma możliwości dostępu dla osób poruszających się na wózkach. Biuro DWPN znajduje się na 1. piętrze.
  Przed budynkami w Opolu i Gliwicach brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Do biura jest możliwość wstępu z psem asystującym.

 4. INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA MIGOWEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ALBO INFORMACJA O JEJ BRAKU:
  Na dzień przeprowadzonego badania nie istnieje funkcja dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 5. DODATKOWE INFORMACJE:
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 6. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA SKARGI:
  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl 

 7. POZOSTAŁE:

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Zaniechano użycia elementów tekstów, które mogłyby utrudnić jego odczytanie.
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji użytych nagłówków.
 • Linki otwierają się w tym samym oknie.
 • Duży kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Starano się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • podświetlanie linków
 • zmiana odstępu między literami

  Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

NEWSLETTER

 • Aktualności DWPN
 • Aktualności Hausbooks
 • Obie listy

HAUSBOOKS.PL

YOUTUBE:

FACEBOOK:

INSTAGRAM: